Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 10:00 AM 11:00 AM 60 min
Passing Periods 11:00 AM 11:15 AM 15 min
Period 2 11:15 AM 12:15 PM 60 min
Special Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 10:00 AM 11:00 AM 60 min
Passing Period 11:00 AM 11:15 AM 15 min
Period 2 11:15 AM 12:15 PM 60 min
Test Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
PreK 7:45 AM 1:20 PM 335 min
K-5 8:00 AM 2:00 PM 360 min
10th grade schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 2 10:50 AM 12:00 PM 70 min